1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1.1. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu probracelets.cz, se sídlem Andrea Chouli,Petržílova 3302 Praha4 14300, IČ: 04924126, zapsaného v živnostenském rejstříku, upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího www.probracelets.cz a www.prob.cz.

 

 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

 1.3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.probracelets.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží. Fotografie použité na www.probracelets.cz jsou pouze ilustrační,reálné zboží se může lišit.

 2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu probracelets.cz je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

 2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

 2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

 2.5. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy. 

 2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 2.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

 b) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

 c) bezhotovostně platební kartou s využitím platební brány napojené na stránky probracelets.cz

 d) bezhotovostně prostřednictvím platební brány PayPal 

 3.2. U zboží vyráběného přímo na přání zákazníka (zakázková výroba) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 50% prodejní ceny předem. Tato záloha je nevratná. V případě zájmu o tuto službu nás prosím kontaktujte přes email či telefon.

 3.3. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který ovšem neslouží jako daňový doklad. Tento doklad zasíláme pouze elektronicky na email kupujícího. Na žádost kupujícího vystavíme doklad v papírové podobě.

 

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 4.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na stránce www.probracelets. 

 4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad má kupující povinnost to oznámit do 24hodin obchodu www.probracelets.cz. Pozdější reklamace nebudou uznány. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího.

 5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 5.4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

 

 5.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

 a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (výroba na míru a velikost dle přání kupujícího);

 b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

 c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

 5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

 

6.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

 a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

 b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti

 e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 6.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 6.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

 b) na odstranění vady opravou věci;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;

d) na odstoupení od smlouvy.

 6.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

 6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese:

 6.7. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

 6.8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@probracelets.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 6.9. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 7.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců a platebních bran, kterým jsou předávána pouze data nezbytně nutná pro platbu a přepravu zboží ke kupujícímu.

 7.2. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

 7.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

 7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.Prosince 2016